طراحی نظارت و اجرای پروژه های بازسازی و ساختمانی از صفر تا صد
٤٤٨٩٠٧٣٢- ٤٤٢٧٤١٤٦-٠٩١٢٥٧٥٤٩٢١
برای تماس کلیک کنید 09125754921

طراحی نما ساختمان شکوفه

مشخصات کلی

پروژه طراحی نمای ساختمان آقای نخستین

همانگونه که می دانیم نمای ساختمان معرف کلیت آن می باشد و در واقع اولین تصویری که از هر ساختمان دیده می شود نمای آن است حال اگر این تصویر با طراحی مناسب و منطبق بر اصول انجام گیرد معرف بسیار خوبی برای ساختمان چه از بعد بصری و چه بعد کاربری ساختمان می باشد.

شرکت طراحی داخلی و بازسازی ساختمان هیرادانا با علم بر موارد فوق طراحی نما پروژه فوق را بعهده گرفت و در طراحی آن از موارد ذیل استفاده نمود.

با توجه به اینکه نمای ساختمان خود بسنده نبوده و بایستی در هماهنگی با ساختمان های مجاور باشد و دید و منظر بصری مناسب شهری را بهمراه داشته باشد در این پروژه از طراحی کلاسیک سبک یعنی با دیتل کم استفاده شد تا بتواند علاوه بر پاسخگویی نیاز زیبایی بصری و هماهنگی با ساختمانهای مجاور پروژه شاخص باشد در این راستا از ستونها و سر ستونهای سبک کلاسیک با دیتل های اجرایی کمتر استفاده شد که هم اقتدار و صلابت سبک نما کلاسیک را بهمراه داشته باشد و هم اینکه خیلی جدا از ساختمانهای اطراف نباشد.

شرکت طراحی نما هیرادانا در طراحی نمای پروژه فوق با استفاده از فرورفتگی و بیرون زدگی در نما که از فاکتورهای پویایی نما می باشد نمای زنده ای برای این پروژه طراحی کرد.

شرکت معماری هیرادانا با استفاده از ستون و سر ستون ها بر سبک کلاسیک طرح تاکید نمود و در جانمایی این ستونها از تغییر کاربری و همچنین خط آسمان کمک گرفت

برای خط آسمان پروژه از جان پناه کتیبه  و برای تاکید بر سبک نمای کلاسیک از سنتوری استفاده شد که زیبایی و جلوه سبک کلاسیک  را دوچندان نمود.

برای جدا سازی طبقه همکف از بقیه طبقات که کاربری متفاوت پارکینگ و مسکونی داشتند از کتیبه های این سبک استفاده شده است

در سبک نما رومی تاکید بر المان های عمودی است که بیانگر عظمت و شکوه این سبک محسوب می شود که شرکت طراحی و بازسازی نما هیرادانا با استفاده از ستون های عمودی پاسخگوی آن بوده است

9 / 10
از 63 کاربر